Lärjeåns dalgång


Ta trappan bakom Lärjeåns Kafé & Trädgårdar ner till ravinen. Där hittar du naturstigen som leder både ner till Lärjeholm och, om du går österut, till Gunnilse och Olofstorp. Foto: Isolde Berner

Strax bakom Lärjeåns trädgårdar ligger Lärjeåns dalgång, en gång en fjorddal där havet lämnade efter sig upp till 70 meter höga lerlager på berggrunden. Så småningom höjde sig dalen över havsnivån och under de kommande årtusendena åt sig Lärjeån ner i leran. Resultatet blev ett märkligt ravin- och meanderlandskap mitt i lerplatån. I slänterna utmed ån har det inträffat flera jordskred under åren, ett av de största ägde rum i närheten av Angereds Gård 1730. Området kallas Jordfallen och du kan fortfarande se spåren av skredet.

I dalgången finns idag både öppna, lummiga landskap, hedvegetation och inte minst raviner med ett väldigt rikt växt- och djurliv.
I ån finns både lax och öring samt den fridlysta och sällsynta flodpärlemusslan, som kan bli äldre än någon annan djurart i Sverige.
Området är så speciellt att det arbetas på att försöka det skyddat som naturreservat. Redan nu är delar av dalgången ett så kallat Natura 2000-område.
Läs mer i Länsstyrelsens bevarandeplan.
Du kan även läsa mer om Lärjeåns dalgång i foldern från Göteborgs kommun. 

Åker du kommunalt kan du ta dig till Lärjeåns dalgång genom att stiga av på någon av följande hållplatser: Hjällbo, Angered centrum, Kortedalavägen, Aprilgatan, Merkuriusgatan, Eriksbo Västergärde, Fjäderharvsgatan.
Alldeles vid Lärjeåns Kafé & Trädgårdar finns även en flexlinjemötesplats, 109 Lärjeåns trädgårdar .

Kuriosa:
Enligt obekräftade uppgifter, dvs Wikipedia, sköts den sista björnen i dåvarande Angereds kommun år 1750. Och i slutet av 1800-talet strövade både varg och lo omkring i området.