Växt- och djurliv

I Lärjeåns dalgång kan du hitta många ovanliga och till och med hotade växter och djur.
I de högre partierna av dalgången är jorden mager och här finns barrskog, björk- och ekskog.
Lägre ner i slänterna dominerar lövträd som ask, alm, lind ek och hassel. Här växer en rad ovanliga  så kallade kärlväxter som skogsbingel, ormbär, hässleklocka, gullpudra, strutbräken, lundarv, blåsippa, tibast, skogsvicker, trolldruva, lundslok och skärmstarr.
Skyddsvärda kryptogamer är, enligt Länsstyrelsen, är bland annat kvarnbäckmossa , den rödlistade svämmossan, laven jaguarfläck samt den rödlistade klosterlaven.

Gillar du fåglar, så får du fullt upp under en promenad i Lärjeåns dalgång. Bland observationerna märks mindre hackspett, stenknäck, skogsduva, spillkråka, kungsfiskare och strömstarar. Vintertid har även sparvuggla sett till.
När det gäller däggdjur så har bävern börjat dyka upp i dalgången.

I själva ån finns både lax och öring samt den den sällsynta flodpärlmusslan. Nedströms kan du bland annat träffa på de rödlistade fiskarna asp och havsnejonöga.

Observationer av fågellivet i Lärjeåns dalgång hittar du via länkarna nedan:
Art- och skådarlista från Svalan, Hjällbodelen
Art- och skådarlista från Svalan, Göteborgsdelen
Art- och skådarlista från Svalan, Angeredsdelen
Art- och skådarlista från Svalan, Bergumdelen

Göteborgs stad har även en karttjänst där du hittar både vanliga och ovanliga djur och naturtyper i kommunen:
Hitta djur och natur i Göteborg.

Är du intresserad av vilka arter av djur och växter som finns var i Sverige så ta en titt på Artportalen. Om du vill så kan du även rapportera dina fynd dit.

Nyfiken på växter? Ta en titt i Den virtuella floran från Naturhistoriska riksmuseet.